• Wielokulturowy tygiel w Budapeszcie

  By on May 12, 2015

  Przez ostatnie dziesięć lat liczba osób z zagranicznym paszportem mieszkających na Węgrzech systematycznie rosła. Dlatego właśnie premier Węgier, Viktor Orbán, stara się zaostrzyć prawo imigracyjne w swoim kraju. Przede wszystkim wydaje się przestraszony perspektywą ,,równoległych kultur”.

 • Z okien słowackich pociągów

  Jeszcze nieco ponad 25 lat temu wydawało się to niewyobrażalne. Dzisiaj jest już tak naturalne, jak używanie smartphonów – każdego dnia setki Słowaków przekraczają granicę z Austrią, by zdążyć do pracy w jej stolicy, odległej od stolicy ich własnego kraju o jedynie 60 km. 

 • Ostatnie Podrygi Przygranicznych Bazarów

  W latach 90. przygraniczny bazar w Słubicach stanowił raj dla amatorów śmiesznie niskich cen – wystarczyło tylko przekroczyć Odrę i już można było obkupić się w tanie papierosy, ogrodowe krasnale czy podróbki perfum. Czy po 25 latach od upadku żelaznej kurtyny interes nadal się kręci?

 • Bratysława: Impreza nie ma granic

  By on April 2, 2015

  W ciągu kilku ostatnich lat Bratysława stała się ulubioną destynacją klubowiczów. Słowacy i Austriacy przesiadują ramię w ramię w licznych barach i klubach w całym mieście – czy „przygraniczny” clubbing to zapowiedź przyszłego trendu?

 • Molestowanie seksualne w Edynburgu: Wilk w kampusie

  By on Dec. 9, 2014

  Wraz z końcem 2013 roku Uniwersytet Edynburski stał się „oficjalnie feministyczny”. Jednak jakimi środkami dysponują ci, którzy występują w obronie studentów molestowanych seksualnie? Zanurkowaliśmy we wnętrzności edynburskiego kampusu, by sprawdzić, jakie panują tam nastroje.

 • Z miłości do polityki: włoska komunistka w Bundestagu

  By on Sept. 29, 2014

  Urodzona w Toskanii Paola Giaculli już jako piętnastolatka aktywnie udzielała się w szeregach partii komunistycznej. Teraz zamiłowanie do polityki posłało ją do aż do Bundestagu, gdzie z ramienia skrajnie lewicowej Die Linke podejmuje potyczki z historią, kapitalizmem i Angelą Merkel. Wcześniej swoich sił próbowała też w Parlamencie Europejskim. Udało mi się na chwilę schwytać ją w Berlinie.

 • Gdzie się podziały prawdziwe gwiazdy pop?

  By on Sept. 12, 2014

  David Bowie pojawił się na mainstreamowej scenie muzycznej w 1969 roku. Niczym egzotyczny ptak rozpostarł na niej swoje zdobne skrzydła, dając początek intelektualnemu popowi, który snuł historię o innych światach i sprzeciwiał się stereotypom związanym z płcią, szokując tym samym konserwatywne Wyspy Brytyjskie

 • Casablanka: kultura kwitnie w rzeźni

  By on July 7, 2014

  W Casablance niegdysiejsze rzeź­nie stały się mekką ar­ty­stów, któ­rzy po­sta­no­wi­li uczy­nić z nich twór­czą prze­strzeń dla każ­de­go ro­dza­ju sztu­ki i gu­stów. Re­ali­za­cja pro­jek­tu zna­la­zła się jednak pod zna­kiem za­py­ta­nia z po­wo­du braku fi­nan­so­wa­nia ze stro­ny mia­sta. Re­por­taż z targanej problemami ma­ro­kań­skiej fa­bry­ki ar­ty­stów.

 • ALEX TAYLOR: O miłości do języka

  By on Feb. 21, 2014

  Na­uczy­ciel an­giel­skie­go, dzien­ni­karz, pro­du­cent au­dy­cji ra­dio­wej o Eu­ro­pie, ar­ty­sta… Alex Tay­lor prze­żył wiele żyć, głów­nie dzię­ki zna­jo­mo­ści ję­zy­ków ob­cych, które są dla niego „źró­dłem in­spi­ra­cji i cią­głe­go zdzi­wie­nia”. Spo­tka­nie z po­li­glo­tą, któ­re­go ka­rie­ra roz­po­czę­ła się od Sad­da­ma Hus­se­ina, a mi­łość do Eu­ro­py od cro­is­san­ta.

 • Jack Buckby: młoda twarz brytyjskiej prawicy

  By on Feb. 11, 2014

  Media lubią spro­wa­dzać przed­sta­wi­cie­li skraj­nej pra­wi­cy do ra­si­stow­skich skin­he­adów i czę­sto po­zba­wia­ją ich moż­li­wo­ści wy­ra­że­nia wła­snych opi­nii. Tym­cza­sem w de­mo­kra­cji każdy ma prawo głosu, a ukrywanie skraj­nych opi­nii ubli­ża in­te­li­gen­cji czy­tel­ni­ka. Dla­te­go też my przedstawiamy Wam także Jakcka Buckby'ego i otwar­cie an­ty-imi­gra­cyj­ne­ sta­no­wi­sko.