• Francja zmierza ku gospodarczej ruinie

    By on Dec. 17, 2013

    Fran­cja ma potężną i sprawną go­spo­dar­kę - tak było przez wieki i tak jest dziś. Trud­no jest wy­obra­zić sobie ja­ki­kol­wiek inny sce­na­riusz. Sa­mo­za­do­wo­le­nie może jed­nak do­pro­wa­dzić kraj Ma­rian­ny do ka­ta­stro­fy. Ste­reo­ty­po­we okre­śle­nia -"nic nie trwa wiecz­nie", "sil­niej­szy bo­le­śniej upada" - same na­su­wa­ją się do opisu tego po­stę­pu­ją­ce­go upad­ku. 

  • Zdesperowany młody bezrobotny

    By on Nov. 29, 2013

    Fotograf: Daniel Santos