• Cracovie : Nowa Huta, au bonheur des âmes

    By on Jan. 14, 2016

    Nowa Huta fut la première ville polonaise qui, après la guerre, fut construite presque à partir de rien. La ville doit son nom - « nouvelle fonderie » - à un complexe industriel, érigé en même temps. Plus tard, en 1951, la ville a été incorporée à Cracovie. On a demande aux jeunes habitants de Nowa Huta quels changements dans leur environnement leur remonteraient le moral.  

  • SEWILLA: Perfekcyjny Pan Domu?

    By on March 22, 2014

    Czy kry­zys gospodarczy w An­da­lu­zji ma szan­sę zmienić obowiązujący w Hiszpanii prze­sta­rza­ły model ro­dzi­ny? W Se­wil­li więk­szość ko­biet, nie­za­leż­nie od tego, czy pra­cu­ją, wy­ko­nu­je większość do­mo­wych obo­wiąz­ków. Jed­nak ro­sną­ce bez­ro­bo­cie, zmu­sza­ją­ce coraz wię­cej męż­czyzn do po­zo­sta­nia w domu, może to nieco zmie­nić.