• Refleksja na temat szkockiego referendum

  By on Sept. 29, 2014

  Najważniejszym osiągnięciem szkockiego referendum było zaangażowanie młodego pokolenia w przyszłą politykę państwa. 

 • A może by tak polecieć do Shanghaiu?

  By on Sept. 28, 2014

  Ale dlaczego latać, kiedy można tam pojechać na rowerze? Alex Hurst opowiada nam swoją przygodę, która z Istambułu zaniosła go do Shanghaiu oddalonego o 11 tysięcy kilometrów.

 • 50 twarzy tożsamości: przynależność narodowa przekraczająca wszelkie granice

  By on Sept. 19, 2014

  Włoszka czy Kanadyjka? Irlandka, Francuska, a może Europejka? Kiedy już w końcu zostanie to określone, gdzie wpasuje się amerykańskie pochodzenie? Witam w zmiennym świecie tożsamości, gdzie granice zacierają się w mgnieniu oka i nic nie można wziąć za pewnik.

 • Osobiste spojrzenie na rosyjsko-europejski konflikt

  By on Sept. 16, 2014

  Na początku roku 2014, z powodu konfliktu o Ukrainę, stosunki między Unią Europejską a Rosją znacznie się pogorszyły. Wroga atmosfera ma wpływ zarówno na Rosjan, jak i Europejczyków. A jak przejawia się w życiu młodych Rosjan mieszkających w Europie? Alexandra Ovchinnikova (27 lat), pochodzi z Moskwy, ale studiuje w Monachium i stara się promować zrozumienie dla Rosji wśród jej znajomych z Europy.

 • NIELEGALNI IMIGRANCI W PARYŻU - Inaczej niż w raju

  By on July 25, 2014

  Przez wielu imi­gran­tów Paryż jest po­strze­ga­ny jako kra­ina mle­kiem i mio­dem pły­ną­ca. Imi­gran­ci z Ma­ro­ka i Tu­ne­zji od­by­wa­ją długą i wy­czer­pu­ją­cą po­dróż z na­dzie­ją na znajlezienie lep­szej przy­szłości w stolicy Francji. Ale jaka rze­czy­wi­stość tak naprawdę czeka tych przy­by­wa­jących bez do­ku­men­tów, pracy i od­po­wied­nie­go wspar­cia imigrantów?

 • Poroszenko i fabryka czekolady

  By on July 21, 2014

  Jest bi­lio­ne­rem, długoletnim kum­plem Pu­ti­na i wła­ści­cie­lem Ro­shen - jed­nej z naj­więk­szych świa­to­wych fa­bryk wy­ro­bów cu­kier­ni­czych. Ale czy nowy pre­zy­dent Ukra­iny ma to coś, co po­zwo­li mu zła­go­dzić kon­flikt mię­dzy Ro­sją i resztą świata i schle­bić Eu­ro­pie?

 • Kraków walczy o czyste powietrze!

  By on July 15, 2014

  Kra­ków jest dru­gim naj­więk­szym mia­stem w Pol­sce i jednym z naj­popularniejszych cen­trów tu­ry­stycz­nych, przyciągających tłumy każ­de­go roku. Nie­ste­ty mia­sto smo­ka wa­wel­skiego plasuje się rów­nież w czo­łów­ce naj­bar­dziej za­nie­czysz­czo­nych miast Eu­ro­py. Czy dzię­ki ini­cja­ty­wie miesz­kań­ców przy­szłe po­ko­le­nia Kra­ko­wian mają szan­sę oddychać czystszym powietrzem?

 • EU DEBATE 2014: Ile wolno tłumaczom ustnym?

  By on May 6, 2014

  Pierw­sza de­ba­ta kan­dy­da­tów na stanowisko przewodniczącego Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej nie była ani emo­cjo­nu­ją­ca, ani szo­ku­ją­ca. Zwró­ci­ła jed­nak moją uwagę na rolę tłu­ma­czy kon­fe­ren­cyj­nych w in­sty­tu­cjach eu­ro­pej­skich. Na ich temat wiele się nie mówi, a może powinno. Ho­uston, chyba mamy pro­blem.

 • WOLONTARIAT EUROPEJSKI W PIGUŁCE

  By on May 1, 2014

  Kiedy powiedziałam mamie, że wybieram się na wolontariat europejski do Vukovar w Chorwacji, w jej głowie od razu pojawił się obraz Matki Teresy i św. Franciszka z Asyżu w długich białych szatach opiekujących się sierotami i ludźmi nieuleczalnie chorymi. Po rocznym wolontariacie mogę jednak zapewnić, że ten rodzaj stroju bynajmniej nie jest częścią garderoby zwykłego wolontariusza.

 • „Madame" czy może „Mademoiselle"? 

  By on April 29, 2014

  Ma­da­me? Ma­de­mo­isel­le? Pa­nien­ko? Pro­szę pani? W więk­szo­ści eu­ro­pej­skich ję­zy­ków można przy­wi­tać ko­bie­tę na kilka spo­so­bów. Wiele kra­jów pró­bu­je jed­nak po­zbyć się tej róż­no­rod­no­ści, po­nie­waż czę­sto te po­wi­ta­nia nie są neu­tral­ne, pod­kre­ślają wiek, stan cy­wil­ny ko­bie­ty i okre­śla­ją dy­na­mi­kę in­te­rak­cji.