• Niemiecka Partia Piratów: SNOWDEN ZASŁUGUJE NA NOBLA

  By on April 14, 2014

  27-let­nia Julia Reda to twarz nie­miec­kiej Par­tii Pi­ra­tów w wy­bo­rach do Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go. Opo­wie­dzia­ła nam o po­cząt­kach swo­jej ka­rie­ry, Po­ko­jo­wej Na­gro­dzie Nobla oraz o nie­daw­nej de­cy­zji nie­miec­kie­go Fe­de­ral­ne­go Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go, dzię­ki któ­rej rów­nież mniej­sze par­tie będą miały szan­sę uzy­skać man­da­ty w europalamencie.

 • Tweety z Antarktyki

  By on April 1, 2014

  Do­kład­nie w Wi­gi­lię ubie­głe­go roku ro­syj­ski sta­tek ba­daw­czy „Aka­de­mik Szo­kal­ski” z 77 na­ukow­ca­mi na po­kła­dzie zo­stał uwię­zio­ny w lo­dzie An­tark­ty­ki. Alok Jha, ko­re­spon­dent dziennika „The Gu­ar­dian" i uczest­nik tej eks­pe­dy­cji, opo­wie­dział nam o swej an­tark­tycz­nej przy­go­dzie, pla­nach na przy­szłość i Pe­le­ryn­ce-Nie­wid­ce Har­re­go Pot­te­ra.

 • EUROPA POTRZEBUJE POKOJOWEJ REWOLUCJI

  By on April 1, 2014

  W przededniu wyborów do Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go Eu­ro­pa jest wciąż po­grą­żo­na w kry­zy­sie, a jej miesz­kań­cy stają się coraz bardzej nie­uf­ni wobec po­li­ty­ków. Skoro Unia Eu­ro­pej­ska nie po­ra­dzi­ła sobie z kry­zy­sem po­rów­ny­wal­nym skalą do Wiel­kie­go Kry­zy­su sprzed II wojny świa­to­wej – to dla­cze­go po­win­ni­śmy wziąć udział w ma­jo­wych wy­bo­rach?

 • TUNEZYJSCY BLOGERZY: REWOLUCJA 2.0?

  By on March 27, 2014

  2011 roku Tunezję objęła re­wo­lu­cja 2.0. Blo­ge­rzy byli wtedy he­ro­sa­mi, ich orę­żem był in­ter­net. Z cza­sem sieć za­mie­ni­ła­asię jed­nak w bro­ń obo­siecz­ną – nawet dla sa­mych przy­wód­ców re­wol­ty. Za­le­d­wie trzy lata po re­wo­lu­cji blo­ge­rzy otrzy­mu­ją po­gróż­ki, a par­tie, z któ­ry­mi wal­czy­li, znów są u wła­dzy. Kim są dziś tu­ne­zyj­scy in­ter­ne­to­wi wo­jow­ni­cy?

 • „The Sun": Cycki to żaden news!

  By on March 25, 2014

  The Sun" to naj­po­czyt­niej­szy bry­tyj­ski ta­blo­id. Od 1970 roku na słyn­nej „stro­nie nr 3" królują zdję­cia na­gich mo­de­lek. Bry­tyj­czy­cy po­stanowili jed­nak powiedzieć dość szo­wi­ni­stycz­ne­mu bru­kow­co­wi. Pe­ty­cję w tej spra­wie pod­pi­sa­ło ponad 184 tys. osób. Rozmowa z Ceris Aston, za­ło­ży­ciel­ką kam­pa­nii NMP3 (No More Page 3).

 • Translator of the month: Joanna Mirek

  By on March 3, 2014

  Fast, high-quality and reactive – these three words can describe our translator of the month, Joanna Mirek. It turns out that apart from being fond of foreign languages, she also adores peking duck and splendour of the former Austro-Hungarian dual monarchy. As we all know, it's important to know such things about the people you work with.

 • DANICA CURCIC: „SZALEŃSTWO JEST CZYMŚ NORMALNYM" 

  By on Feb. 26, 2014

  Da­ni­ca Cur­cic, duń­ska ak­tor­ka o serb­skich ko­rze­niach, jest uosobieniem wszystkiego tego, co naj­lep­sze w kul­tu­rze bał­kań­skiej i skan­dy­naw­skiej. Oprócz ról w fil­mach, gra rów­nież na de­skach te­atru. Co cie­ka­we, dostaje też role mę­skie – Ham­le­ta, Króla Leara oraz Othel­la. A to do­pie­ro po­czą­tek – Da­ni­ca nie po­wie­dzia­ła jesz­cze ostat­nie­go słowa.

 • Up Helly AA - SZETLANDZKI FESTIWAL OGNIA

  By on Feb. 26, 2014

  Hordy ubranych w futra Wikingów maszerują w nocnej procesji, trzymając w dłoniach płonące pochodnie. Nie straszne im zimno ani silny wiatr. Swym głośnym śpiewem wychwalają herosów, legendarne smoki oraz dawne bitwy. Obrazek rodem ze średniowiecza? Nie, to wciąż rok 2014 – Festiwal Up Helly Aa – istny wehikuł czasu przenoszący w zamierzchłe wieki średnie.

 • Auschwitz: ocalić od zapomnienia

  By on Feb. 25, 2014

  Coraz mniej jest wśród nas ży­ją­cych świad­ków kosz­ma­ru obozu kon­cen­tra­cyj­ne­go Au­schwitz-Bir­ke­nau. Dla­te­go tak ważne jest, by ci, któ­rzy jesz­cze są z nami, mogli opowiedzieć o swo­ich do­świad­cze­niach. Nie­mal 70 lat po wy­zwo­le­niu Au­schwitz biorę udział w te­go­rocz­nej edy­cji „Zbli­żeń", gdzie po­zna­ję ostat­nich oca­la­łych z Ho­lo­kau­stu.

 • PLAYLISTA TYGODNIA

  By on Feb. 25, 2014

  "Pró­bo­wa­łem żyć w praw­dzi­wym świe­cie, próbowałem po­rzu­cić moją sko­ru­pę, ale nuda ogarnęła mnie, zanim jesz­cze za­czą­łem" - śpiewa Mor­ris­sey w piosence "Shoplifters Of the World Unite".